حساسیت یا آلرژی

حساسیت یا آلرژی

چگونه حساسیت یا آلرژی را درمان کنیم؟ آیا آلرژی یا حساسیت با یکدیگر متفاوتند ؟ بهترین راهکار درمان آلرژی چیست ؟ دکتر پروانه بهترین متخصص درمان آلرژی  در ادامه  به بررسی عصاره های آلرژی  و راهکار های درمانی آن صحبت می کنند . اگر شما هم در زمینه شناخت و درمان آلرژی اطلاعی ندارید بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید .

حساسیت یا آلرژی

حساسیت یا آلرژی

قدرت عصاره های مایع مورد استفاده در ایمونوتراپی  آلرژنی  از چندین  فاکتور متاثر  است . آلرژن های  گرده چمن  و علف های  هرز به سهولت  به شکل عصاره  در محلول  های آبی تهیه  می شوند  و در نتیجه  از عصاره  های  تهیه شده  از سایر منابع  مانند قارچ ها ، گرده درختان  و مایت  های غبار  قوی تر هستند .  بسته به پیچیدگی  عصاره ها ،عصاره  های آلرژنی  مربوط  به آلرژن  های قارچی  متنوع تر  از عصار ه  های مربوط  به گرده های  آلرژن های  دیگر است .  نگهداری در یخچال  و مراقبت  مناسب  از عصاره  های آلرژنی مورد استفاده  با اهمیت است . زیرا در دما های بالا ،بسیاری  از عصاره  های آلرژنی  مانند گرده های درختان  ،چمن ها و علف  های هرز  و مایت  غبار  تخریب می شوند  . عصاره های  رقیق نسبت  به اشکال  غلیظ تر  بیشتر مستعد  به از دست دادن  توانایی عملکرد  ناشی  از چسبیدن  آلرژن ها  به شیشه ویال هستند . برای فائق  آمدن  بر این اثر  در برخی  موارد آلبومین  سرم انسانی  به عصار های  آلرژنی رقیق  افزوده می شوند . برخی عصار های  آلرژنی مانند  آنهایی که از  سوسک ،مایت غبار و قارچ  ها تهیه می شوند ،حاوی پروتئاز هایی است که قادرند  سایر آلرژن  های موجود  در عصاره را خراب کنند .

دکتر پروانه قوق تخصص ألرژی و ایمونولوژی بالینی هستند . شما می توانید برای مشاوره و مراجعه از با شماره های زیر تماس بگیرید : 88878131 – 88192807 – 88192808
اینستاگرام

تجویز  عصاره های آلرژنی

هدف از ایمونوتراپی آلرژنی ،افزودن  تدریجی  به دوز های  آلرژنی است  که باید  تجویز شود  تا به دوز  نگهدارنده  حداکثر  حاوی 4 تا 12  میکروگرم  از هر آلرژن  اصلی موجود  در عصاره  برسد . ترکیب  عصاره  های آلرژنی  که طی  یک دوره  ایمونوتراپی  آلرژنی تجویز می شود  بایستی  برای هر  بیمار بر اساس  حساسیت  ثابت شده  وی به صورت  منحصر  به وی  نوشته شود .  برنامه های تجویزی  مختلفی برای  ایمونوتراپی استفاده می شود ،با این وجود  تزریقات اولیه  در اغلب موارد  در فواصل  5 تا 10 روزه  به مدت یکسال  تجویز می شوند .

برنامه های درمانی آلرژی

برنامه های درمانی  مختلف  تجویز  عصاره  آلرژنی بسته  به حساسیت بیمار  به آلرژن های  موجود  در عصاره انتخاب  می شوند .  هر چقدر بیمار  حساس تر باشد  ،رسیدن به  دوز نگهدارنده  تدریجی تر  صورت می گیرد .  دوز های ایمونوتراپی  آلرژنی بر اساس  یک برنامه  معین افزایش  داده می شوند ،هر  چند که  در این  برنامه ریزی  واکنش  سیستمیک  به دنبال تزریق  قبلی هم  باید در نظر گرفته شود .

با تشکر مدیریت سایت دکتر پروانه

سایر مطالب مفید

راهنمای استفاده از قطره های موضعی چشمی

درمان آلرژی

آلرژی های چشمی

درمان آلرژی

منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم

پاسخ